Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

"Πυλῶνες τῆς Ἐκκλησίας "

Δρα Ἠλία Λυμπερόπουλου  -  Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ
-  από το βιβλίο του «Γνώθι σ’ αὐτόν»


….    Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στηρίζεται σέ δύο Πυλῶνες, σέ δύο θεμελιώδεις ἀρχές. 
Τήν Ὀρθόδοξη λατρεία καί τήν Ἱερή Παράδοση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ὀρθόδοξη λατρεία, δηλαδή ἡ ὀρθή Δοξολογία, ἔπαιξε τόν σπουδαιότερο ρόλο στόν ἐκχριστιανισμό τῶν Ρώσων, τό ἔτος 988 μ.Χ. 
Ὁ Ἡγεμών τῶν Ρώσων Βλαδίμηρος ἀπέστειλε μία ἀντιπροσωπεία ἐπιλέκτων διανοούμενων γιά νά λάβει γνώση περί τῆς πίστεως τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ὅπως τῶν Ἰουδαίων, τῶν Μουσουλμάνων, τῶν Λατίνων (Καθολικῶν) καί τῶν Ἑλλήνων.

Οἱ ἀντιπρόσωποι αὐτοί εἶχαν τήν ἐντολή ἀπό τόν ἡγεμόνα Βλαδίμηρο νά ἔχουν ὡς κριτήριο ἐκτιμήσεως ὄχι τή διδασκαλία, ἀλλά τόν τρόπο Λατρείας τῶν κοινοτήτων αὐτῶν.

Οἱ ἀπεσταλμένοι μετά τήν ἐπιστροφή τους ἔγιναν δεκτοί ἀπό τόν ἡγεμόνα ἐν μέσῳ μίας μεγάλης συνελεύσεως καί ἐκλήθησαν νά ἐκθέσουν τά συμπεράσματά τους ἀπό αὐτή τήν ἀποστολή.
Αὐτοί, ἀφοῦ ἀνέφεραν τίς ἐντυπώσεις τους κατά πρῶτον ἀπό τίς διάφορες θρησκευτικές κοινότητες, κατέληξαν στούς Ἕλληνες καί εἶπαν τά ἑξῆς:

Οἱ Ἕλληνες μᾶς ὁδήγησαν εἰς τόν Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ Θεία Λατρεία τους. 
Καί πραγματικά δέν γνωρίζουμε ἐάν κατά τήν τέλεση αὐτῆς τῆς Λατρείας ἤμασταν στή γῆ ἤ στόν Οὐρανό.

Διότι ἐπάνω στή γῆ δέν ὑπάρχει ἕνα τέτοιο μεγαλοπρεπές θέαμα, ἤ μία τέτοια ὡραιότης καί δέν εἴμαστε σέ θέση νά τήν περιγράψουμε. 
Τώρα ἔχουμε τήν ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός κατοικεῖ στόν χῶρο ἐκεῖνο ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρώπων.

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας ἦταν ὅτι οἱ Ρῶσοι ἀσπάστηκαν τήν Ὀρθοδοξία. 
Ἀκόμη καί σήμερα ἑτερόδοξοι χριστιανοί εἶναι ἐντυπωσιασμένοι ἀπό τήν ἀκτινοβολία τῆς Πνευματικότητας τῆς ὀρθοδόξου Θείας Λειτουργίας.


Ἡ δεύτερη θεμελιώδης Ἀρχή τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ἀπόλυτη πίστη καί προσήλωση στήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τόν ἐμπλουτισμό τῶν Πατέρων διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό τή ζῶσα ἐν δυνάμει Ἁγία Πεντηκοστή.

Τό Πῦρ ἐν εἴδει γλωσσῶν ἐκφράζει τήν Ἁγία Τριάδα πού ὡς ἄσβεστος φλόγα, ἀκόμη καί σήμερα μεταλαμπαδεύεται ἀνελλιπῶς  στή διάνοια καί τίς καρδιές τῶν νέων Θεοφόρων, πού τήν λαμβάνουν ὡς δωρεά ἀπό τόν ἐλεήμονα Θεό.

Αὐτή τήν ὕψιστη, τήν οὐράνιο δωρεά λαμβάνουν ὅλοι ἐκεῖνοι πού ὄχι μόνο εἶναι πιστοί στή διδασκαλία καί στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τήν ἐφαρμόζουν γιά νά γίνουν Ἅγιοι κατά τήν ἐπιταγή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «Ἅγιοι γίνεσθε».    [ ….]["Φιλοκαλία" 210 3234411 - "Λυδία" 2310 237412]

[2fA]


Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου