Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

"Γέννηση Προδρόμου "

Δρα Ἠλία Λυμπερόπουλου  -  Ἡ γέννηση τοῦ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
-  από το βιβλίο του «Γνώθι σ’ αὐτόν»ταν οἱ συγγενεῖς καί οἱ γείτονες ἔμαθαν τό εὐχάριστο γεγονός τῆς γεννήσης τοῦ Ἰωάννη, ἐπισκέφθηκαν τήν Ἐλισάβετ γιά νά τήν συγχαροῦν γιά τό μεγάλο ἔλεος πού ἔδειξε ὁ Κύριος σ’ αὐτήν.
Τήν ὄγδοη ἡμέρα ἀπό τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ, πού ἦταν καθιερωμένο ἀπό τόν Νόμο νά γίνεται ἡ περιτομή, δόθηκε στό νεογέννητο, πρός μεγάλη ἔκπληξη τῶν παρευρισκομένων, ἕνα πρωτόγνωρο γιά τήν οἰκογένεια ὄνομα, αὐτό πού εἶχε προαναγγείλει ὁ Ἀρχάγγελος καί τό ἐπιβεβαίωσε καί ὁ Ζαχαρίας γράφοντάς το σέ ἕνα πινάκιο “Ἰωάννης”.

Τό θεόσταλτο ὄνομα, σημαίνει ὁ Θεός εἶναι ἔλεος. 
Ἀμέσως λύθηκε ἡ γλώσσα τοῦ Ζαχαρία ὁ ὁποῖος πλήρης Πνεύματος Ἁγίου δόξασε τό Θεό γιά τήν σωτηριώδη ἐπέμβασή Του.

«Εὐλογητός Κύριος, ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καί ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, καί ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαυίδ τοῦ παιδός αὐτοῦ, καθώς ἐλάλησε διά στόματος τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καί ἐκ χειρός πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς, ποιῆσαι ἔλεος μετά τῶν πατέρων ἡμῶν, καί μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, ὅρκον ὅν ὤμοσε πρός Ἀβραάμ τόν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως, ἐκ χειρός τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ρυσθέντας, λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καί δικαοσύνῃ πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Καί σύ παιδίον προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ·
προπορεύσῃ γάρ πρό προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδούς αὐτοῦ, τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, διά σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπισκέψατο ἡμᾶς ἀνατολή ἐξ ὕψους, ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τούς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδόν εἰρήνης».

Ἐπεξηγώντας τό ὄνομα τῆς Ἐλισάβετ, τό ὁποῖο σημαίνει «Ὁ Θεός μου εἶναι ὁ ὅρκος», εἶναι κανείς νά θαυμάζει γιά τά μεγαλεῖα τοῦ Κυρίου, πού ἐκφράζουν μέ ὀνόματα ἀνθρώπων τήν μεγάλη Πρόνοιά Του, γιά βαρυσήμαντα γεγονότα πού εἶχε προετοιμάσει ἀπό αἰῶνες.
Πόσο βαρυσήμαντη καί ἀκριβής περιεχομένου εἶναι ἡ προφητεία τοῦ Ζαχαρία, ἡ ὁποία εἶναι ἐμπλουτισμένη ἀπό τούς ψαλμούς τοῦ προφητάνακτος Δαυίδ! 

Πόσο βαρυσήμαντη ἀγγελία! 
Ὅτι ὁ Σωτήρ, πού εἶναι ἡ μετάφραση τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦς, εἶναι Ἐλεήμων.
Τό ἀναγγέλλει, τό βροντοφωνεῖ τό δοσμένο ἀπό τό Θεό ὄνομα τοῦ Προδρόμου “Ἰωάννης”, πού σημαίνει: Ὁ Θεός εἶναι Ἔλεος. 

Πόση δωρεά τοῦ Θεοῦ, πόση ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο! 
Γιά τόν ἄνθρωπο πού μέ τή γέννηση τοῦ Προδρόμου τοῦ Κυρίου, ἀνατέλλει μία καινούργια ἐποχή, ἡ ἐποχή τοῦ Ἐλέους γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

Διότι μέχρι ἐκείνη τήν στιγμή ὁ Θεός παρεῖχε τό ἔλεός Του, σέ ἐκείνους κυρίως πού γνωρίζοντας τήν ὕπαρξή Του καί ἔχοντες ἐπίγνωση τῶν ἁμαρτιῶν τους, ἔδειχναν ἔμπρακτη μετάνοια καί τόν ἱκέτευαν θερμά γιά τό ἔλεός Του.

Διότι τό ἔλεος εἶναι ὁ καρπός τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, τό ἔλεος, πού καθιστᾶ τόν Κύριο, τόν μεγάλο Νομοθέτη, ἄκρως ἐπιεικῆ, διότι θέτει τό Ἔλεος πάνω ἀπό τόν Νόμο Του.["Φιλοκαλία" 210 3234411 - "Λυδία" 2310 237412]

[2fA]

                                                                                    

Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου